jueves, 16 de febrero de 2023

LISTAXE ADMITID@S AULA CONCILIA ENTROIDO 2023

 ANTÍA REBOREDO

DAIARA REBOREDO

DANIELA PÉREZ

AHINARA PÉREZ

JARA PLATA

LIDIA PLATA

XURXO DE PADUA

LUCAS MÉNDEZ

LAIA MÉNDEZ

MARTINA GÓMEZ

IÑIGO GONZÁLEZ

AINOA GONZÁLEZ

LUCA LOCOCO

UNAI PARRO

HUGO PARRO

VERA GONZÁLEZ

BRUNO FEIJOO

ADRIAN DIZ

miércoles, 1 de febrero de 2023

AVISO: SOLICITUDE PRAZA ENTROIDO 2023

 

 

AVISO ENTROIDO 2023

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA”ENTROIDO  2023

Datas:  20 e  22 Febreiro

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 1 ao 15 de febreiro

Publicación das listas de admitidos: 16 de febreiro, no blog da aula.

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar igualmente a folla de inscrición.

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

1.    Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

2.    Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

3.    Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.    Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.    Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

7.           Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 01  febreiro de 2023

 

O alcalde

Luis Menor Pérez