miércoles, 15 de marzo de 2023

Aviso Semana Santa


SEMANA SANTA  2023

Días: 3, 4, 5 e 10


Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 15 ao 29 de Marzo.

Publicación das listas de admitidos: 30 de Marzo no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

    2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

  6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 15 de marzo de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez