martes, 19 de diciembre de 2023

Listaxe admitid@s Nadal 2023

 Bos días, comunicamos que tódol@s nen@s que solicitaron praza na Aula Concilia Nadal están admitidos. 

lunes, 11 de diciembre de 2023

Concilia Nadal

 

AULA CONCILIA NADAL 2023/2024

 Dias: 22, 26, 27, 28, 29 de Decembro  e 2, 3, 4 e 5 de Xaneiro

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 Prazo de entrega: do 11 ao 18 de decembro

Publicación das listas de admitidos: 19 de decembro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE A SOLICITUDE  POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

1.     Ficha de inscipción  debidamente cumprimentada.

2.     Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

3.     Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.     Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.     Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

a.      Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

b.     No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

6.     Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

7.  Declaración IRPF do ano 2022, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).

 Tfno. de información 988 25 93 85

 No Pereiro de Aguiar,   a 11  de  Decembro   de 2023

 O alcalde

 

Luis Menor Pérez

lunes, 4 de diciembre de 2023

Listado admitidos/as Ponte 7 de decembro

 LISTADO ADMITID@S PONTE 7 DE DECEMBRO

MARTINA GÓMEZ GÓMEZ

DANIEL BLANCO QUINTÁNS

LUCIA BLANCO QUINTÁNS

MICHELLE ANDRADE FERNÁNDEZ

LEAH ANDRADE FERNÁNDEZ

HUGO SAMPEDRO CACHALDORA

MARCO SAMPEDRO CACHALDORA

DANIELA RODRÍGUEZ BALTAR

JORGE ANDRÉS SANTOS CACHALDORA

JUAN CARLOS SANTOS CACHALDORA

BREOGÁN CHAYÁN VALENCIA

HUGO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

LUCAS MÉNDEZ GONZÁLEZ

LAIA MÉNDEZ GONZÁLEZ

lunes, 27 de noviembre de 2023

Ponte 7 de decembro

 

DÍA 7 DECEMBRO  2023

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 

Prazo de entrega: do 27 de novembro ao 1 de decembro

Publicación das listas de admitidos: 4 de decembro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE A SOLICITUDE  POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar,   27  de   Novembro   de 2023

 

O alcalde

 

Luis Menor Pérez

 

martes, 10 de octubre de 2023

LISTAXE ADMITID@S PONTE 13 OUTUBRO

 

 

1.     MARTINA VARELA

2.     LUCÍA BLANCO

3.     DANIEL BLANCO

4.     GABRIEL MARTÍNEZ

5.     GUILLERMO MARTÍNEZ

6.     HUGO SAMPEDRO

7.     MARCO SAMPEDRO

8.     HUGO PARRO

9.     UNAI PARRO

10. DANIELA PÉREZ

11. AHINARA PÉREZ

12.  MATEO GARRIDO

13.  DANIELA GARRIDO

14. ERIAL REGUEIRO

15. LUCAS MÉNDEZ

16. LAIA MÉNDEZ

17. JORGE ANDRÉS SANTOS

18. JUAN CARLOS SANTOS


lunes, 2 de octubre de 2023

AVISO PONTE 13 DE OUTUBRO DE 2023

 

DÍA 13 DE OUTUBRO  2023

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 

Prazo de entrega: do 2 ao 9 de Outubro

Publicación das listas de admitidos: 10 de Outubro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar,   2  de   Outubro   de 2023

 

O alcalde

 

Luis Menor Pérez

martes, 5 de septiembre de 2023

Axudas do Concello para a adquisición de libros e material escolar para E. Infantil. Curso 2023-2024.


AXUDAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR

DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA O CURSO 2023/2024

Prazo de presentación

Finalizará o 30 de setembro de 2023.

Contía da axuda

100 euros para os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Destinatarios

As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

a)Convivir con menores ao seu cargo, escolarizados en centros de ensinanza públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.

b)Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2023.

c)Non superar os 8.500,00 € de renda per cápita anual (Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)

Documentación a presentar

a)Anexo I de solicitude

b)Anexos II e III.

c)DNI/NIE/PASAPORTE (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia

d)Certificado do centro educativo no que estea/n matriculad@/s @/s nen@/s.

e)Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2022, de cada un dos membros computables da unidade de convivencia. En caso de non estar obrigado a presentala, deberá achegar certificado negativo de facenda, certificado de imputacións de renda e xustificantes dos ingresos obtidos no ano 2022 (certificado empresa, certificado do SEPE, xustificante de pensión…)

f)No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador. En situacións de impago das achegas establecidas, copia da solicitude de execución de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.

g)Documentación acreditativa dos criterios alegados na solicitude referentes ao artigo 4.

h)Pódese presentar xa neste intre a documentación acreditativa da xustificación da subvención (factura orixinal) co fin de axilizar a tramitación do expediente.

i)Certificado de conta bancaria.

Xustificación e pagamento

O prazo de xustificación da axuda rematará o día 30 de outubro de 2023.

Procederase ao pago da axuda unha vez que os beneficiarios xustifiquen debidamente o importe da subvención concedida mediante:

-Factura orixinal ou copia cotexada do gasto realizado.

-Declaración responsable de todas as axudas, solicitadas ou non, e concedidas ou non, para a mesma finalidade doutras administracións públicas ou privadas.

No Pereiro de Aguiar, na data da sinatura electrónica.

O alcalde, Luís Menor Pérez

Concello do Pereiro de Aguiar

Plza. do Concello, 1, O Pereiro de Aguiar. 32710 (Ourense). Tfno. 988259385. Fax: 988259395

lunes, 4 de septiembre de 2023

Lista definitiva CURSO 2023-2024

 Bos días Piratas. 

Aqui está a lista definitiva para este curso 2024-2025

NOME E APELIDOS

MAÑANAS

TARDES

1.     EMILIO AUGUSTO ARIAS

X

X

2.    WILLIAM TUTUI PÉREZ

X

X

3.    PAULA FERNÁNDEZ GARCÍA

X

X

4.    MARTINA VARELA LÓPEZ

X

X

5.    ALEX ESCUREDO PÉREZ

X

X

6.    ANTÍA DA COSTA VÁZQUEZ

X

 

7.    XANAE VILARCHAO CID

 

X

8.    JARA PLATA RUBIO

X

X

9.    LIDIA PLATA RUBIO

X

X

10.  XURXO DE PADUA CONDE

X

 

11.  VICTORIA RIVAS RUADAS

X

X

12.  ADRIÁN ENRÍQUEZ ÁLVAREZ

X

 

13.  NOA ENRÍQUEZ ÁLVAREZ

X

 

14.  DAIARA REBOREDO FERNÁNDEZ

 

X

15.  ANTÍA REBOREDO FERNÁNDEZ

 

X

16.  JAVIER PÉREZ PAZOS

 

X

17.  PABLO PÉREZ PAZOS

 

X

18.  CARLA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

 

X

19.  VERA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

 

X

20. ALDARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

X

 

21.  VALERIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

X

 

22. SIRA GONZÁLEZ CORRAL

X

X

23. ADRIÁN PÉREZ GÓMEZ

 

X

24. MAURO BLANCO FERNÁNDEZ

X

 

25. LEIRE BLANCO FERNÁNDEZ

X

 

26. EMMA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

X

X

27. CHRISTIAN PÉREZ RODRÍGUEZ

X

X

28. SARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

X

X

29. HUGO PÉREZ PÉREZ

X

X

30. THIAGO CONDE EXPÓSITO

X

 

31.  NICOLAS FERNANDEZ LAGO

X

 

32. NOELIA MEDEIROS CASTRO

X

 

33. IZAN VILARCHAO CID

X

 

34. CARLA VILARCHAO CID

X

 

35. MATEO GONZALEZ GONZALEZ

X

X

36. UNAI RODRIGUEZ BERICOCHEA

X

X

37. HUGO GARCIA FERNANDEZ

X

 

38. LAIA MENDEZ GONZALEZ

X

X

39. LUCAS MENDEZ GONZALEZ

X

X

40. CELIA VÁZQUEZ BLANCO

X

X

41.  CLARA VÁZQUEZ BLANCO

X

X

42. TEO DEL RÍO CID

 

X

43. LUIS CANTÓN CANAL

X

X

44. IAGO NÚÑEZ MARTÍNEZ

X

 

45. SARA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

X

 

46. HUGO PARRO IZQUIERDO

X

X

47. UNAI PARRO IZQUIERDO

X

X

48. HUGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ

X

X

49. CHLOE HERMIDA GONZÁLEZ

X

 

50. VERA GONZÁLEZ GUEDE

 

 

51.  NICOLAS IBARRA GONZALEZ

X

 

52. HUGO SAMPEDRO CACHALDORA

X

X

53. MARCO SAMPEDRO CACHALDORA

X

X

54. LEIRE LOPEZ FERNANDEZ

X

X

55. IRENE SANTOS CANEDA

X

X

56. MARTINA PAZ MOREIRAS

X

X

57. BREIXO PRIETO TESOURO

X

 

58. XANDRE PRIETO TESOURO

X

 

59. ERIAL URSIC RODRIGUEZ

 

 

60. HUGO PINHO IGLESIAS

X

X

61.  VALERIA RAMOS GONZÁLEZ

X

X

62. MATEO DALAMA CID

X

 

63. NOEL OVIEDO DEL RIO

X

X

64. HUGO DÍAZ FAGILDE

X

X

65. NOA RODRÍGUEZ VALENCIA

X

 

66. MATEO GARRIDO NOGUEIRAS

X

 

67. DANIELA GARRIDO NOGUEIRAS

X

 

68. XOEL RODRÍGUEZ GARCÍA

X

X

69. LUCÍAS CURRÁS PÉREZ

X

 

70. XIANA FELIZ FERNÁNDEZ

 

X

71.  EREA FELIZ FERNÁNDEZ

 

X

72. HENAR LÓPEZ ARAUJO

X

X

73. MAGALY LÓPEZ ARAUJO

X

X

74. AROA GONZÁLEZ PÉREZ

X

X

75. NORA RODRÍGUEZ PRADO

 

X

76. LUCAS CANAL RODRÍGUEZ

X

X

77. PABLO CANAL RODRÍGUEZ

X

X

78. NEREA QUEVEDO GOMEZ

X

 

79. MARTINA GOMEZ GOMEZ

X

X

80. OLIVIA DEL HUERTO RODRIGUEZ

X

X

81.  LOAIRA ALVES RODRÍGUEZ

X

 

82. XOCAS REZA PEREIRA

X

 

83. ADRIÁN DIZ SÁNCHEZ

X

 

84. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ

X

X

85. HUGO HERNANDEZ FERNANDEZ

X

 

86. CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ

X

 

87. MARCOS ÁLVAREZ LÓPEZ

 

X

88. ALEXANDRA ANSIA ÁLVAREZ

X

 

89. BREOGÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ

X

X

90. RUI COUCE SAN ISIDRO

 

 

91.  SOFÍA ALESSANDRA BOLÍVAR BIANCO

 

X

92. BÁRBARA ISABELLA BOLÍVAR BIANCO

 

X