lunes, 29 de enero de 2024

AVISO ENTROIDO

                         PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA” ENTROIDO  2024

Datas:  12 e  14 febreiro 


 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 29 de xaneiro ao 2 de febreiro

Publicación das listas de admitidos: 6 de febreiro, no blog da aula https://piratasdaauladabaixo.blogspot.com/ e na páxina do concello https://pereiro.gal/es/ 

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar unicamente folla de inscrición. 

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

  2. Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral de ámbolos dous proxenitores.

  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

    1.  Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  6.  No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

  7. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.


 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 29 de xaneiro de 2024


O Alcalde:


Luis Menor Pérez