martes, 5 de septiembre de 2023

Axudas do Concello para a adquisición de libros e material escolar para E. Infantil. Curso 2023-2024.


AXUDAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR

DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA O CURSO 2023/2024

Prazo de presentación

Finalizará o 30 de setembro de 2023.

Contía da axuda

100 euros para os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Destinatarios

As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

a)Convivir con menores ao seu cargo, escolarizados en centros de ensinanza públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.

b)Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2023.

c)Non superar os 8.500,00 € de renda per cápita anual (Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)

Documentación a presentar

a)Anexo I de solicitude

b)Anexos II e III.

c)DNI/NIE/PASAPORTE (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia

d)Certificado do centro educativo no que estea/n matriculad@/s @/s nen@/s.

e)Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2022, de cada un dos membros computables da unidade de convivencia. En caso de non estar obrigado a presentala, deberá achegar certificado negativo de facenda, certificado de imputacións de renda e xustificantes dos ingresos obtidos no ano 2022 (certificado empresa, certificado do SEPE, xustificante de pensión…)

f)No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador. En situacións de impago das achegas establecidas, copia da solicitude de execución de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.

g)Documentación acreditativa dos criterios alegados na solicitude referentes ao artigo 4.

h)Pódese presentar xa neste intre a documentación acreditativa da xustificación da subvención (factura orixinal) co fin de axilizar a tramitación do expediente.

i)Certificado de conta bancaria.

Xustificación e pagamento

O prazo de xustificación da axuda rematará o día 30 de outubro de 2023.

Procederase ao pago da axuda unha vez que os beneficiarios xustifiquen debidamente o importe da subvención concedida mediante:

-Factura orixinal ou copia cotexada do gasto realizado.

-Declaración responsable de todas as axudas, solicitadas ou non, e concedidas ou non, para a mesma finalidade doutras administracións públicas ou privadas.

No Pereiro de Aguiar, na data da sinatura electrónica.

O alcalde, Luís Menor Pérez

Concello do Pereiro de Aguiar

Plza. do Concello, 1, O Pereiro de Aguiar. 32710 (Ourense). Tfno. 988259385. Fax: 988259395

lunes, 4 de septiembre de 2023

Lista definitiva CURSO 2023-2024

 Bos días Piratas. 

Aqui está a lista definitiva para este curso 2024-2025

NOME E APELIDOS

MAÑANAS

TARDES

1.     EMILIO AUGUSTO ARIAS

X

X

2.    WILLIAM TUTUI PÉREZ

X

X

3.    PAULA FERNÁNDEZ GARCÍA

X

X

4.    MARTINA VARELA LÓPEZ

X

X

5.    ALEX ESCUREDO PÉREZ

X

X

6.    ANTÍA DA COSTA VÁZQUEZ

X

 

7.    XANAE VILARCHAO CID

 

X

8.    JARA PLATA RUBIO

X

X

9.    LIDIA PLATA RUBIO

X

X

10.  XURXO DE PADUA CONDE

X

 

11.  VICTORIA RIVAS RUADAS

X

X

12.  ADRIÁN ENRÍQUEZ ÁLVAREZ

X

 

13.  NOA ENRÍQUEZ ÁLVAREZ

X

 

14.  DAIARA REBOREDO FERNÁNDEZ

 

X

15.  ANTÍA REBOREDO FERNÁNDEZ

 

X

16.  JAVIER PÉREZ PAZOS

 

X

17.  PABLO PÉREZ PAZOS

 

X

18.  CARLA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

 

X

19.  VERA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

 

X

20. ALDARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

X

 

21.  VALERIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

X

 

22. SIRA GONZÁLEZ CORRAL

X

X

23. ADRIÁN PÉREZ GÓMEZ

 

X

24. MAURO BLANCO FERNÁNDEZ

X

 

25. LEIRE BLANCO FERNÁNDEZ

X

 

26. EMMA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

X

X

27. CHRISTIAN PÉREZ RODRÍGUEZ

X

X

28. SARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

X

X

29. HUGO PÉREZ PÉREZ

X

X

30. THIAGO CONDE EXPÓSITO

X

 

31.  NICOLAS FERNANDEZ LAGO

X

 

32. NOELIA MEDEIROS CASTRO

X

 

33. IZAN VILARCHAO CID

X

 

34. CARLA VILARCHAO CID

X

 

35. MATEO GONZALEZ GONZALEZ

X

X

36. UNAI RODRIGUEZ BERICOCHEA

X

X

37. HUGO GARCIA FERNANDEZ

X

 

38. LAIA MENDEZ GONZALEZ

X

X

39. LUCAS MENDEZ GONZALEZ

X

X

40. CELIA VÁZQUEZ BLANCO

X

X

41.  CLARA VÁZQUEZ BLANCO

X

X

42. TEO DEL RÍO CID

 

X

43. LUIS CANTÓN CANAL

X

X

44. IAGO NÚÑEZ MARTÍNEZ

X

 

45. SARA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

X

 

46. HUGO PARRO IZQUIERDO

X

X

47. UNAI PARRO IZQUIERDO

X

X

48. HUGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ

X

X

49. CHLOE HERMIDA GONZÁLEZ

X

 

50. VERA GONZÁLEZ GUEDE

 

 

51.  NICOLAS IBARRA GONZALEZ

X

 

52. HUGO SAMPEDRO CACHALDORA

X

X

53. MARCO SAMPEDRO CACHALDORA

X

X

54. LEIRE LOPEZ FERNANDEZ

X

X

55. IRENE SANTOS CANEDA

X

X

56. MARTINA PAZ MOREIRAS

X

X

57. BREIXO PRIETO TESOURO

X

 

58. XANDRE PRIETO TESOURO

X

 

59. ERIAL URSIC RODRIGUEZ

 

 

60. HUGO PINHO IGLESIAS

X

X

61.  VALERIA RAMOS GONZÁLEZ

X

X

62. MATEO DALAMA CID

X

 

63. NOEL OVIEDO DEL RIO

X

X

64. HUGO DÍAZ FAGILDE

X

X

65. NOA RODRÍGUEZ VALENCIA

X

 

66. MATEO GARRIDO NOGUEIRAS

X

 

67. DANIELA GARRIDO NOGUEIRAS

X

 

68. XOEL RODRÍGUEZ GARCÍA

X

X

69. LUCÍAS CURRÁS PÉREZ

X

 

70. XIANA FELIZ FERNÁNDEZ

 

X

71.  EREA FELIZ FERNÁNDEZ

 

X

72. HENAR LÓPEZ ARAUJO

X

X

73. MAGALY LÓPEZ ARAUJO

X

X

74. AROA GONZÁLEZ PÉREZ

X

X

75. NORA RODRÍGUEZ PRADO

 

X

76. LUCAS CANAL RODRÍGUEZ

X

X

77. PABLO CANAL RODRÍGUEZ

X

X

78. NEREA QUEVEDO GOMEZ

X

 

79. MARTINA GOMEZ GOMEZ

X

X

80. OLIVIA DEL HUERTO RODRIGUEZ

X

X

81.  LOAIRA ALVES RODRÍGUEZ

X

 

82. XOCAS REZA PEREIRA

X

 

83. ADRIÁN DIZ SÁNCHEZ

X

 

84. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ

X

X

85. HUGO HERNANDEZ FERNANDEZ

X

 

86. CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ

X

 

87. MARCOS ÁLVAREZ LÓPEZ

 

X

88. ALEXANDRA ANSIA ÁLVAREZ

X

 

89. BREOGÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ

X

X

90. RUI COUCE SAN ISIDRO

 

 

91.  SOFÍA ALESSANDRA BOLÍVAR BIANCO

 

X

92. BÁRBARA ISABELLA BOLÍVAR BIANCO

 

X